ADI SOYADI
GÖREVİ
TELEFON
E POSTA
1
Fatih       ÖZCAN
Kaymakam 
791 2444
fatih.ozcan3@icisleri.gov.tr
2
Halit ULUSOY
Milli Eğitim Müdürü
791 2139
3
Hacer SARI
İlçe Yazı İşleri Müdürü
791 2444
hacer.sari@icisleri.gov.tr
 
       
 
 
 
 
 
 
 ETİK KOMİSYONU MEVZUATLARI
 
5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değiliklik Yapılması Hakkında Kanun
 
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2004/27 Sayılı Genelge 
 
Kamu Görevlileri Etik Rehberi 
 
 
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ 
 
         Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
 
        * Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
 
        * Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
 
        * Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
 
        * Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
 
      * Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
 
        * Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
 
        * Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
 
Adı ve Soyadı:
İmza               :
Tarih              :
Sicil No         :
Adres             :