ADI VE SOYADI
GÖREVİ
BAŞLAMA
AYRILIŞ
Sabit KAYA
Kaymakam
1989
1990
Fahri OLUK
Kaymakam
1990
1993
Adil KIR
Kaymakam
15/03/1993
05/09/1994
Halil İbrahim ERTEKİN
Kaymakam V.
12/09/1994
06/01/1995
Mustafa KAYA
Kaymakam V.
18/01/1995
31/05/1995
Eyüp TEPE
Kaymakam 
14/06//1995
02/09/1997
Oral KARAKAYA
Kaymakam 
25/09/1997
01/09/1998
Gökhan GÜRBÜZEROL
Kaymakam V.
07/09/1998
01/03/1999
İsmail KOŞUM
Kaymakam V.
12/06/2001
09/09/2001
Aydın BÖRÜ
Kaymakam V.
06/03/2002
2002
Mehmet GÖK
Kaymakam V.
2002
2003
Niyazi ULUGÖLGE
Kaymakam 
23/10/2003
25/10/2006
Murat Çağrı ERDİNÇ
Kaymakam
19/03/2009
17/08/2009
Hakan EZGİ
Kaymakam V.
17/08/2009
15/12/2009
Mehmet Kemal AKPINAR
Kaymakam V.
16/12/2009
20/05/2010
Hakan EZGİ
Kaymakam V.
21/05/2010
05/07/2010
Abdullah KADIOĞLU
Kaymakam V.
06/07/2010
11/08/2010
Aytaç AKGÜL
Kaymakam
12/08/2010
15/04/2011
İsmail TEZEL
Kaymakam V.
16/04/2011
02/08//2011
Abdullah ACAR
Kaymakam V.
02/08/2011
08/08/2011
Fatih ARIKOĞLU
Kaymakam V.
08/08/2011
22/08/2011
İsmail TEZEL
Kaymakam V.
22/08/2011
14/11/2011
Resul ÖZDEMİR
Kaymakam V.
15/11/2011
29/03/2012
Fatih ARIKOĞLU
Kaymakam V.
30/03/2012
27/08/2012
Akın ZOR
Kaymakam 
27/08/2012
13/07/2015
Cemalettin UYANIK
Kaymakam V.
27/07/2015
04/12/2015
A. Huzeyfe ÇAKMAK
Kaymakam V.
07/12/2016
04/03/2016
Önder KOÇ
Kaymakam V.
07/03/2016
17/06/2016
Mehmet YILDIZ Kaymakam V.       21/06/2016
03/11/2016
Osman ÇELİKKOL Kaymakam V. 01/01/2017 25/10/2017
Murat YAYABAŞI Kaymakam V. 09/11/2017